Sesje fotograficzne

Ogrody do Zwiedza­nia bogate są w różnorodną roślin­ność i architek­turę przez co stwarzają kli­mat na plen­erowe sesje fotograficzne.

Przed wejś­ciem na Ogrody zapraszamy do biura Cen­trum Ogrod­niczego lub Restau­racji KAPIAS Café i prosimy o poin­for­mowanie nas o sesji fotograficznej. Opłata za jed­no­ra­zową sesję wynosi 123,00zł (z VAT).

Ogrody są czynne od 1 marca do 23 grud­nia.

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz też: