Oferty pracy

W związku z dynam­icznym roz­wo­jem naszej firmy wynika­ją­cym z posz­erzenia oferty pro­duk­tów i usług przez nas ofer­owanych poszuku­jemy kandy­datów na następu­jące stanowiska:

Zain­tere­sowanych prosimy wysłać CV na adres e-​mail: detal@kapias.pl, w tytule prosimy wpisać Praca– wybrane stanowisko. Jed­nocześnie infor­mu­jemy, iż z przy­czyn tech­nicznych skon­tak­tu­jemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następu­jącej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofer­cie pracy dla potrzeb niezbęd­nych do real­iza­cji pro­cesu rekru­tacji, zgod­nie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Dane kon­tak­towe