Osoby niepełnosprawne

Cały obiekt wraz z Ogro­dami do Zwiedza­niarestau­racją Kapias Café przez­nac­zony jest dla osób niepełnosprawnych.

Staramy się aby Ogrody do Zwiedza­nia były jak najbardziej przy­jazne dla osób niepełnosprawnych. Wszys­tkie ogrodowe ścieżki są utward­zone co umożli­wia swo­bodę porusza­nia się dla osób będą­cych na wózkach inwalidzkich.

Więcej o ścieżkach dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne w Cen­trum Ogrodniczym

Cen­trum Ogrod­nicze pow­stało również z myślą o osobach porusza­ją­cych się na wózkach inwalidz­kich. Ścieżki na jed­nym poziomie pozwalają na swo­bodne poruszanie się.

Więcej o niepełnosprawnych w Cen­trum Ogrodniczym

Osoby niepełnosprawne w KAPIAS Café

Na tere­nie Ogrodów do Zwiedza­nia zna­j­duje się Restau­racja KAPIAS Café, do której prowadzi pochyl­nia umożli­wia­jąca wjazd osobom będą­cym na wózkach inwalidz­kich. Cała powierzch­nia lokalu zna­j­duje się na parterze, co stanowi ułatwie­nie w porusza­niu się osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Wstęp do Ogrodów jest bezpłatny.

Od 1 marca do 23 grud­nia serdecznie zapraszamy Państwa na spacer po Ogrodach!