Widżet: Dojazd samochodem

Najwygod­niej dojechać samo­cho­dem od strony drogi kra­jowej nr 1, Goczałkowice-​Zdrój, ul. Świętej Anny 4.

Miejsca pos­to­jowe

Posi­adamy dwie przestrze­nie na miejsca pos­to­jowe dla samo­chodów. Pier­wsza zna­j­duje się przy Starych Ogro­dach, druga przy wejś­ciu do Nowych Ogrodów i Cen­trum Ogrod­niczego. Więcej infor­ma­cji »

Uwaga: W słoneczne let­nie week­endy mogą wys­tąpić kłopoty ze znalezie­niem wol­nego miejsca do zaparkowania.