Ogrody Kapias Opinie

★ ★ ★ ★ ★ Zobacz opinie Ogrodów Kapias. Zostaw swoją opinię na temat Ogrodów do zwiedzania.

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z opini­ami na temat naszej firmy oraz podzie­le­nia się włas­nym zdaniem.

www​.face​book​.com/​p​g​/​O​g​r​o​d​y​K​a​p​i​a​s​/​r​e​v​iews/” class=„btn”>Oceń nas na Facebooku

Ogrody Kapias Opinie

W dzisiejszych cza­sach najbardziej wiary­god­nym źródłem opinii w internecie jest Face­book, gdzie każdy może pub­likować własne opinie bez cen­zury i oce­niać przyz­na­jąc gwiazdki.

Zachę­camy do podzie­le­nia się opini­ami na temat naszej firmy.

Zapew­ni­amy, że czy­tamy je wszys­tkie i staramy się uwzględ­niać wszelkie sug­estie i propozy­cje usprawnień.

Zad­owole­nie naszych Gości jest dla nas priorytetem.

Przykład­owe opinie z Facebooka:

Zobacz jak oce­ni­ają nas nasi Goś­cie. Zostaw swoją opinię na temat Ogrodów do zwiedzania.

Anna Breguła zre­cen­zowała: Ogrody Kapias – 5 gwiazdek
11 wrześ­nia 2017
Pole­cam każdemu kto chci­ałby cały dzień spędzić na powi­etrzu :) piekne ogrody :) cudne miejsce dla małych i dla dużych :) a przy okazji można wypić kawę i zjeść lody z dziećmi – pyszne najlep­sze lody mię­towe jakie kiedykol­wiek jadłam ! Pole­cam gorąco !

Krzysztof Mani­jak zre­cen­zował: Ogrody Kapias – 5 gwiazdek
5 listopada 2017
świetne miejsce, warto odwiedzić – pole­cam też restau­rację i dania z gęsiny oraz praw­idłowe i pyszne espresso

Bogusław Her­man zre­cen­zował: Ogrody Kapias – 5 gwiazdek
4 sty­cz­nia
Wspani­ałe miejsce na wypad z rodz­iną. Wspani­ały relaks i wypoczynek wśród wspani­ałych okazów roślinnych.Duży ukłon dla właś­ci­cieli za ogrom pracy włożonej w utrzy­manie ogrodu w takim stanie. Polecam

Aneta Kądziołka zre­cen­zowała: Ogrody Kapias – 4 gwiazdki
15 października 2017
POLE­CAM Wszys­tkim i zachę­cam do spaceru w pieknych ogro­dach . Piekna nowa, jak i starsza czesc ogrodu posi­adaja wspani­ałą roślin­ność jak i atmos­ferę. Z pewnos­cia powroce jeszcze z rodz­ina i przy­jaciółmi.
Poz­draw­iam serdecznie! :)

Tadeusz Fabi­anczyk zre­cen­zował: Ogrody Kapias – 5 gwiazdek
14 listopada 2017
Great Expe­ri­ence. The place to visit if you are around Pszczyna or Silesia.

www​.face​book​.com/​p​g​/​O​g​r​o​d​y​K​a​p​i​a​s​/​r​e​v​iews/” class=„btn”>Zobacz opinie

Kapias Opinie Google

Innym źródłem opinii są opinie pochodzące od użytkown­ików kont Google:

Zobacz lub zostaw opinię uży­wa­jąc konta Google (Gmail).

Zostaw opinię

Zobacz opinie Google