PORADY – Żywopłoty

14 lata temu

Mogą speł­niać różné funkcje w zależności od zas­tosowanych roślin i wysokości:

  • wysokie, tzw. szpalery (23 i więcej m wys.) osła­ni­ają od wia­tru, kurzu, hałasu i cieka­wości obcych,
  • śred­nie (11,5 m wys.) zaz­naczają granice posi­adłości, dzielą ogród na mniejsze części,
  • niskie, tzw. obwódki (2070 cm wys.) deko­ra­cyjnie zaz­naczają część ogrodu lub akcen­tują alejkę.

Wielką zaletą żywopłotów jest to, że dają dużo zie­leni zaj­mu­jąc przy tym niewiele powierzchni. Dla łatwiejszego wyboru, rośliny żywopło­towe pogrupowano w różné zestaw­ienia. Poza odpowied­nią wysokoś­cią powin­niśmy zde­cy­dować czy ma to być żywopłot: zimozielony czy o liś­ci­ach sezonowych (opadają na zimę), nie for­mowany (nat­u­ralny) czy for­mowany (strzyżony).

  • Żywopłoty zimozielone, iglaste i liś­ci­aste, są bardzo efek­towne, bowiem speł­ni­ają swoją funkcję również zimą. Są one jed­nak sto­sunkowo kosz­towne i bardziej wrażliwe na niesprzy­ja­jące warunki.
  • Żywopłoty posad­zone z roślin liś­ci­astych, sezonowych, łatwiej znoszą gorsze warunki siedliskowe, ale zimą nie są już tak efek­towne jak latem.
  • Żywopłoty nie for­mowane, czyli prowad­zone w formie nat­u­ral­nej, bez cię­cia, słyną z obfitego kwit­nienia (tawuły, pię­ciorniki), ale zaj­mują więcej miejsca w ogrodzie.
  • Żywopłoty for­mowane, czyli strzyżone, są niewąt­pli­wie ozdobą dzięki swo­jej geom­e­trycznej budowie. Wyma­gają jed­nak sys­tem­aty­cznej pielę­gnacji, o czym należy pamiętać.

Wyma­gania gle­bowe żywopłotów nie odb­ie­gają od wyma­gań poszczegól­nych gatunków krzewów, z których są posad­zone. Jed­nak dla równego wzrostu roślin poleca się dokład­niej przy­go­tować glebę pod sad­zone krzewy, wybier­a­jąc szczegól­nie dokład­nie pozostałości chwastów trwałych (perz, ostrożeń, powój itp.).

Wiosną i jesienią można sadzić żywopłoty z krzewów liś­ci­astych kupowanych z odkry­tym korze­niem lub z krzewów iglastych zaku­pi­onych z bryłą korzeniową bez pojem­nika. Żywopłot, który chcemy posadzić z roślin upraw­ianych w pojem­nikach możemy sadzić w ciągu całego roku.

Krzewy i drzewa na żywopłoty można sadzić w różnych rozstawach:

  • rzę­dowo – w jed­nej linii w odstępie 3070 cm: szpalery, żywopłoty nie for­mowane lub z roślin, iglastych, naprzemi­an­le­gle – w dwóch lini­ach na przemian, w odległości 3050 cm: żywopłoty for­mowane, w tzw. „piątkę” – w trzech lini­ach na przemian w odległości 2030 cm: żywopłoty for­mowane, inten­sy­wnie strzyżone (np. ligustr) lub bardzo niskie (np. bukszpan).

O wartości żywopłotu strzyżonego stanowi jego gęsta budowa. Osiąg­niemy ją przyci­na­jąc rośliny bardzo nisko po posadze­niu (w przy­padku sadzenia wiosen­nego) lub następną wiosną (przy sadze­niu jesi­en­nym). Pier­wsze cię­cie wykonu­jemy na wysokości 2025 cm, nawet jeśli kupi­one rośliny miały ok. 1 m wysokości.

W ciągu tego samego roku nowe przy­rosty skra­camy o połowę, jeśli osiągną około 30 cm nowego przy­rostu. Następ­nej wiosny przyci­namy wszys­tkie pędy na wysokości około 50 cm, a latem pow­tarzamy cię­cie wyżej, po kole­jnym przy­roś­cie 2025 cm. I tak przez kilka następ­nych lat zostaw­iamy około 2030 cm ostat­niego przy­rostu, aż wysokość krzewu zbliży się do pożą­danej, wtedy cię­cie wykonu­jemy częś­ciej, pozwala­jąc jedynie na bardzo krótkie przy­rosty (23 cm rocznie).