Konferencja dla pedagogów

13 lata temu

29 wrześ­nia 2011 goś­cil­iśmy w naszych ogro­dach miłośników ogrodów przyszkol­nych, nauczy­cieli i ped­a­gogów z całego wojew­ództwa śląskiego.

Michał Makowski wygłosił prelekcje na temat pod­staw bioróżnorod­ności w założe­ni­ach ogrodowych. W kon­fer­encji wzięło udział ok. 100 osób. Wszys­tkim uczest­nikom dzięku­jemy za mile spęd­zony czas.