Niezapominajka 2009

15 lat temu

Po raz piąty obchodzil­iśmy w naszym ogrodzie Święto Pol­skiej Nieza­pom­i­na­jki. Tegoroczny temat prac plas­ty­cznych to: Nieza­pom­i­na­jka – Pamię­ta­jmy o Niepełnosprawnych. Dzieci nadesłały 170 przepięknych prac o bardzo głębok­iej wymowie. Z rysunków wypły­wała miłość do ludzi sprawnych inaczej i zrozu­mie­nie ich inności. Na konkurs lit­er­acki nadesłano 85 wier­szy o tem­atyce niezapominajki.

W obu konkur­sach nagrod­zono 37 dzieci. Dzieci otrzy­mały piękne książki i rośliny oraz dyplomy. Podz­iękowano 17 nauczy­cielom za trud w przy­go­towa­niu dzieci do konkursów. Dzięku­jemy dzieciom i nauczy­cielom za wzię­cie udzi­ału w naszych konkursach.