Dni otwarte Ogrodu 2012

12 lat temu

Po raz dwu­nasty goś­cil­iśmy Państwa na majowych Dni­ach Otwartych Ogrodu. Przez pier­wszy week­end musieliśmy razem z Państ­wem założyć cieple­jsze ubra­nia i chwycić w dłonie para­sole, a mimo to uśmiech goś­cił na Państwa twarzach – z czego się bardzo cieszymy.

Goś­cie zwiedzali stare i nowe ogrody, zaglą­dali do cen­trum ogrod­niczego, a w KAPIAS Café posi­lali się śląskim kołoczem, deserami, ciepłymi posiłkami. W tym roku udało nam się przy­go­tować dla Państwa nowy ogród ze Świą­tynią Duma­nia – „Ogród Romantyczny”.

Trady­cyjnie można było oglą­dać wernisaż wys­tawy malarskiej Bro­nisława Kapias. Dzieci rozwiązy­wały krzyżówki i testy o tem­atyce naszych ogrodów. Pani Zosia udzielała porad z zakresu ochrony roślin. Pan Darek z firmy AGRECOL udzielał infor­ma­cji o nawoże­niu roślin, a Pan Leszek przed­staw­iał nawozy firmy INCOVERITAS.

W pier­wszy week­end przed­staw­iciele firmy LEGUTKO prowadzili zaję­cia dla najmłod­szych milusińs­kich. Serdecznie wszys­tkim Państwu dzięku­jemy za odwiedze­nie nas w ten majowy czas!