Piękny rok 2019!

4 lata temu

Początkiem Nowego Roku pełni optymizmu wspom­i­namy ogrodowe wydarzenia z 2019 roku.

Odwiedz­iły nas ekipy telewiz­yjne: TVP Katow­ice oraz TVS. Zaw­ital­iśmy w artykułach umieszc­zonych w prasie: w „Dzi­en­niku Zachod­nim”, „Kobi­eta i Życie”, „Magnolia”.

Goś­cil­iśmy Księ­cia Bolko von Pless, Jolantę Pierończyk, Chór Gocza­łkow­icki SEM­PER COM­MU­NIO, uczest­ników Zjazdu Pszczelarzy Pol­s­kich i Czes­kich, szkółkarzy z Rosji, Litwy, Ukrainy, Anglii, Hisz­panii, Francji oraz z Węgier, Poetów Ziemi Pszczyńskiej, grupy: przed­szko­laków, uczniów szkół pod­sta­wowych i gim­naz­jal­nych, szkół śred­nich, stu­den­tów… i wiele wspani­ałych osób!

Pro­mu­jąc ekologię wzięliśmy udział w Fes­ti­walu Róż, który miał miejsce w Gocza­łkow­ickim Uzdrowisku.

W Ogro­dach Kapias dwukrot­nie odbyły się dziecięce sesje zdję­ciowe Karoliny Migurskiej.

Na tere­nie Ogrodów początkiem lipca miał miejsce ZLOT STARYCH SAMO­CHODÓW, a w sierp­niu ZLOT STARYCH MOTOCYKLI.

6 listopada na tere­nie Ogrodów wysłuchal­iśmy Kon­certu Pieśni Patri­o­ty­cznej w wyko­na­niu chóru parafi­al­nego Sem­per Com­mu­nio wraz z Art Music Trio. Wzruszeń nie brakowało…!

We wrześniu w Restau­racji Kapias zajadal­iśmy się potrawami z dyni, a listopad­ową porą ser­wowal­iśmy pol­ską gęs­inę… .Od początku grud­nia w ogro­dach pach­ni­ało piernikiem, makówkami, swo­jskimi ciasteczkami i grzanym winem.

Wczesną wiosną w Ogro­dach odbył się Kier­masz Wielka­nocny. Majową porą zor­ga­ni­zowal­iśmy ZAPACHY WIOSNY, na których otwar­liśmy dodatkową część z miejs­cami siedzą­cymi nad stawem.

We wrześniu cieszyły nas KOLORY WRZEŚ­NIA wraz z warsz­tatami PSZC­ZOŁA W OGRODZIE, a od połowy listopada w Cen­trum Ogrod­niczym przed­staw­ial­iśmy ory­gi­nalne ozdoby i choinki na Kier­maszu Bożonar­o­dzeniowym. Przed Cen­trum Ogrod­niczym witała Wszys­t­kich Sta­jenka Bożonar­o­dzeniowa i zimowe dekoracje.

Dzięku­jemy wszys­tkim Państwu którzy Jesteś­cie z nami. Wszys­tko tworzymy dla Państwa i to Państwo moty­wu­je­cie nas do dal­szego działania.

Na poniższych zdję­ci­ach w skró­cie przed­staw­iamy ubiegłoroczne wydarzenia, a więcej zdjęć i filmów może­cie Państwo zobaczyć w galerii zdjęć i filmów.

Dzięku­jemy że Jesteś­cie Państwo z nami!

Elż­bi­eta, Bro­nisław i Kasia Kapias, oraz cała Załoga Ogrodów, Restau­racji i Cen­trum Ogrod­niczego Kapias