Piękny Rok 2018

5 lat temu

Początkiem sty­cz­nia 2019 pełni optymizmu wspom­i­namy wydarzenia w Ogro­dach Kapias z 2018 roku.

Odwiedz­iły nas ekipy telewiz­yjne: TVP 3 Katow­ice „Ekoa­gent”, TVP 3 Katow­ice „Kwad­rans w Ogrodzie”, TVP 1 „Rok w Ogrodzie”. Zaw­ital­iśmy w Radio KATOW­ICE – opowiadal­iśmy o bożonar­o­dzeniowej choinkowej modzie. Wiosenną porą przed­staw­iliśmy ogrodowe trendy w Radio PIEKARY, oraz na łamach – dodatku do cza­sopisma „Weranda”, „Dzi­en­nika Zachod­niego”, oraz „Strefy Biznesu”.

Goś­cil­iśmy Grze­gorza Tur­naua, Jolantę Pierończyk, Anettę Chlebicę, Jacka Czaplarskiego, Marcina Jałowego, Księ­cia Bolko von Pless, szkółkarzy z Rosji, Ukrainy, Węgier, Czech, Słowacji oraz z Francji, Gocza­łkow­icki Chór SEM­PER COM­MU­NIO, uczest­ników Rajdu Pojazdów Zabytkowych z całej Europy, .…. i wiele wspani­ałych osób!

Listopad­ową porą w ramach obchodów 100-​lecia Odzyska­nia Niepodległości w Restau­racji KAPIAS odbył się wzrusza­jący kon­cert w wyko­na­niu Chóru SEM­PER COM­MU­NIO oraz pianisty – pana Karola Luc­jana. Z tejże okazji Restau­racja w porze świątecznej ubrana była w barwach narodowych.

Pro­mu­jąc ekologię wzięliśmy udział w Fes­ti­walu Róż, który miał miejsce w Gocza­łkow­ickim Uzdrowisku.

Przyłączyliśmy się do ogólnopol­skiej akcji „MURARKA”. W Cen­trum Ogrod­niczym ofer­owal­iśmy kokony murarek, a w czer­wcu zor­ga­ni­zowal­iśmy „Pszczeli Dzień Dziecka”. We wrześniu przeprowadzil­iśmy WARSZ­TATY PSZCZELARSKIE pt. „PSZC­ZOŁA W OGRODZIE”.

1 wrześ­nia bral­iśmy udział w Powia­towych Dożynkach, które w tym roku miały miejsce w Goczałkowicach-​Zdroju.

W Ogro­dach Kapias 2-​krotnie odbyły się dziecięce sesje zdję­ciowe Karoliny Migurskiej.

W marcu Restau­racja Kapias ser­wowała fran­cuskie MENU, we wrześniu zajadal­iśmy się potrawami z dyni, a listopad­ową porą ser­wowal­iśmy pol­ską gęsinę…

Majową porą w Ogro­dach zor­ga­ni­zowal­iśmy ZAPACHY WIOSNY, we wrześniu KOLORY JESIENI, od połowy listopada w Cen­trum Ogrod­niczym przed­staw­ial­iśmy ory­gi­nalne ozdoby i choinki na Kier­maszu Bożonarodzeniowym.

Dzięku­jemy wszys­tkim Państwu którzy Jesteś­cie z nami. Wszys­tko tworzymy dla Państwa i to Państwo moty­wu­je­cie nas do dal­szego działania.

Na poniższych zdję­ci­ach w skró­cie przed­staw­iamy tegoroczne wydarzenia, a więcej zdjęć i filmów może­cie Państwo zobaczyć w galerii zdjęć i filmów.

Dzięku­jemy że Jesteś­cie Państwo z nami!

Elż­bi­eta, Bro­nisław i Kasia Kapias, oraz cała załoga Ogrodów, Restau­racji i Cen­trum Ogrod­niczego Kapias