PSZCZOŁA MURARKA w Centrum Ogrodniczym

6 lat temu

Przyłączamy się do akcji NA POMOC PSZCZOŁOM.

W Cen­trum Ogrod­niczym Kapias można nabyć kokony pszczół murarek wraz z domkami dla owadów!

Kokony pszczół murarek – instrukcja

  1. Po otrzy­ma­niu kokonów w pudełku, należy je prze­chowywać w miejscu niedostęp­nym dla dzieci oraz zwierząt.

  2. Zimą dobrze, jeśli tem­per­atura otoczenia jest zbliżona do tem­per­atury panu­jącej na zewnątrz. Najlep­szym miejscem do prze­chowywa­nia kokonów jest nieogrze­wany garaż bądź budynek gospo­dar­czy gdzie wilgo­t­ność nie jest zbyt mała. Do prze­chowywa­nia kokonów nie nadają się pomieszczenia z kon­trolowaną atmos­ferą, ponieważ kokony mogą wyschnąć.

  3. Po zimie, gdy pier­wsze ocieple­nie nade­jdzie zbyt wcześnie, kokony można prze­chowywać w lodówce przez­nac­zonej do celów spoży­w­czych w tem­per­aturze od 0 do 4 stopni Celsjusza.

  4. W pol­skim kli­ma­cie często zdarzają się kilkud­niowe ocieple­nia w lutym i ponowny atak zimna na przełomie marca i kwiet­nia, dlat­ego zale­cane jest, aby pudełko z kokon­ami pozostawić w miejscu docelowym w pier­wszej połowie kwiet­nia. Może być to blisko spec­jal­nego domku dla owadów, w ogrodzie, na balkonie – w miejscu, gdzie kwiaty i rośliny będą potrze­bować wczes­nego zapyle­nia, aby przed zak­wit­nię­ciem roślin nasze pszc­zoły zdążyły się wygryźć.

  5. Otwory w pudełku służą do wenty­lacji kokonów. Także dzięki nim, owady wydostaną się wiosną na zewnątrz.

  6. Murarka ogrodowa nie jest agresy­wna. Tak jak u innych pszczół żądło wys­tępuje tylko u samic i pozbaw­ione jest zadziorów. Prze­by­wanie w jej pobliżu jest więc bez­pieczne. Z punktu widzenia przy­rody murarka ogrodowa jest bardzo istot­nym owa­dem zapy­la­ją­cym – sam­ica może zapylić więcej drzew owocowych niż 100 pszczół miodnych!

Pobierz instrukcję do wydrukowania:

Kokony pszczół murarek