Specjalne wyróżnienie

14 lata temu

W dniu 2 lipca 2010 roku otrzy­mal­iśmy wyróżnie­nie spec­jalne w Finale Wojew­ódzkim 8-​go Ogól­nokra­jowego Konkursu Bez­pieczne Gospo­darstwo Rolne za propagowanie różnorod­nych przed­sięwz­ięć o charak­terze eduka­cyjnym . Nagrodę ode­bral­iśmy na tere­nie naszego gospo­darstwa w dniu 19. lipca z rąk wice­wo­je­w­ody śląskiego Pana Stanisława Dąbrowa.

Agencję rynku rol­nego reprezen­tował dyrek­tor Tomasz Żabiński. Pani dyrek­tor KRUS odd­ział w Częs­to­chowie Irena Łaba przekazała nam piękny krysz­tałowy puchar z dedykacją. A wszys­tko to zawdz­ięczamy Pani Mirosławie Woj­ciech, kierown­ikowi KRUS w Pszczynie, która namówiła nas do wzię­cia udzi­ału w tym konkur­sie. Bardzo Pani dziękujemy.