Sierpień 2015 w Ogrodach Kapias

9 lat temu

Tegoroczny sier­pień jest wyjątkowo let­nim upal­nym miesiącem! W Ogro­dach Kapias jest sporo cienia a Ogród ZIMA chłodzi swymi zim­nymi barwami!

Codzi­en­nie wal­czymy z wodą aby utrzy­mać ogrody w jak najlep­szej kondy­cji mimo tak wyso­kich tem­per­atur. Zapraszamy na sierp­niowy spacer wśród kolorowej let­niej zie­leni! Zachę­camy do obe­jrzenia poniższej galerii zdjęć!