Koncert Grzegorza Turnaua

12 lat temu

Z okazji 20-​lecia Gminy Goczałkowice-​Zdrój z inic­jatywy Gmin­nej Bib­lioteki Pub­licznej został zor­ga­ni­zowany kam­er­alny kon­cert w wyko­na­niu Grze­gorza Tur­naua wybit­nego artysty, aranżera, pianisty, kom­pozy­tora i wokalisty oraz Jacka Kró­lika jed­nego z najbardziej utal­en­towanych wirtuozów gitary.

Czu­jemy się zaszczyceni fak­tem, iż kon­cert miał miejsce na tere­nie naszych ogrodów poka­zowych w budynku KAPIAS Café. Wiec­zorny kon­cert był dla wszys­t­kich niezwykłym przeży­ciem artysty­cznym, a owacją na sto­jąco nie było końca, co artyści doce­nili bisu­jąc dwa razy.