Walentynki 2015

9 lat temu

Walen­tynki to coroczne święto zakochanych przy­pada­jące na dzień 14 lutego.

W tym dniu myślimy o wszys­t­kich których kochamy – dzwon­imy i piszemy do siebie, wspól­nie spędzamy czas.

W tych około walen­tynkowych dni­ach zapraszamy Państwa do Ogrodów Kapias na spacer z ukochaną osobą (żoną, mężem, dzieck­iem, przy­ja­cielem…). W Restau­racji Kapias zna­j­du­jącej się na tere­nie Ogrodów do Zwiedza­nia czeka na Państwa ciepły posiłek na roz­grzewkę, słod­kie co nieco, dobra kawa… .

Życzymy wszys­tkim Państwu szczęś­cia, radości, miłości… emanu­jącej z biją­cych serc blis­kich osób, oraz pozy­ty­wnej energii płynącej z otacza­jącego nas świata.

Poniższa gale­ria zdjęć jest prezen­tem dla Państwa. Wybral­iśmy te zdję­cia z naszych ogrodów które kojarzą się z miłoś­cią zarówno do drugiej osoby jak i do całego życia… . Zachę­camy Państwa do czy­ta­nia pod­pisów poszczegól­nych zdjęć mając nadzieję że każdy zna­jdzie coś dla siebie!