Czas na inspiracje

10 lat temu

Jeszcze zanim Święta ruszą pełną parą, jest chwila czasu na ogrodowe inspiracje, wirtu­alne zwiedzanie.

Nasi stali czytel­nicy doskonale wiedzą, że w dziale Ogrody do zwiedza­nia przed­staw­iamy nasze Ogrody Poka­zowe. Na kole­jnych pod­stronach prezen­towane są poszczególne zakątki ogrodów, ich opisy i zdjęcia.

Nowoś­cią, którą ostat­nio wprowadzil­iśmy na stronie, są opisy roślin, których użyliśmy przy kom­ponowa­niu danego zakątka. Opisy zaw­ier­ają infor­ma­cje i zdję­cia roślin, infor­ma­cje o ich wyma­gani­ach i uprawie. Te rośliny można także nabyć w Cen­trum Ogrod­niczym Kapias.

np. Rośliny w zakątku Cieniste wzgórze

Zobacz opisy poszczegól­nych zakątków

Sukcesy­wnie rozbu­dowu­jemy dział Kat­a­log roślin, w niedługim cza­sie w kat­a­logu pojawią się wszys­tkie rośliny, które można u nas zobaczyć i nabyć do włas­nej kolekcji.

Mamy nadzieję, że aranżacje w Ogro­dach Kapias oraz baza wiedzy z naszej strony inter­ne­towej będą dla Państwa doskon­ałym źródłem inspiracji!