Maja w ogrodzie

14 lata temu

W środę 19.08.2010 odwiedz­iła nas TVN z panią Mają Popielarską. Poz­nal­iśmy wspani­ałą ekipę ludzi, którym nie było ciężko pra­cować cały dzień z kamerą. Wszys­tkim dyry­gowała pani Ania Słom­czyńska. Był to nasz pier­wszy wspólny wys­tęp rodzinny. Dla nas było to wielkie przeży­cie, bo nie jest łatwo mówić do kamery. Całą sytu­ację rozład­owywała pani Maja, przy której zapom­ina się o kamerze. Pani Maja jest osobą ciepłą , o miłej bar­wie głosu i niesamowitej wiedzy.

Na ręce pani Ani Słom­czyńskiej składamy grat­u­lacje. W dniu 27.08.2010 na wys­tawie Zieleń to Życie w Warsza­wie dostała spec­jalną nagrodę za wyjątkowy wkład w szerze­nie wiedzy o rośli­nach. Nagroda jest przyz­nawana co roku przez Związek Szkółkarzy Polskich.