Rozstrzygnięcie konkursu

10 lat temu

Rozstrzyg­nię­cie KONKURSU PLAS­TY­CZNEGOLIT­ER­ACK­IEGO ŚWIĘTO POL­SKIEJ NIEZA­POM­I­NA­JKI 2014 HASŁO TEGOROCZNEJ EDY­CJI: NIEZA­POM­I­NA­JKA – „Święci wśród nas – papież Jan Paweł II

Na konkurs przysłano 81 prac plas­ty­cznych oraz 16 wier­szy. Komisja konkur­sowa zebrała się w dniu 30 kwietna 2014 roku.

Jury postanow­iło przyz­nać:
– w kat­e­gorii prace plas­ty­czne 10 nagród oraz 20 wyróżnień,
– w kat­e­gorii wier­sze 2 nagrody oraz 8 wyróżnień.

Konkurs lit­er­acki:

Nagrody: Anton­ina Kania, 12 lat– SP Studzienice
Paweł Pudełko, kl. IVZSP Studzienice
Wyróżnienia:
Izabela Maciąg, 8 lat– ZSP Studzienice
Karolina Pławecka, 8 lat– ZSP Studzienice
Karolina Sten­cel, 9 lat– ZSP Studzienice
Wik­to­ria Polok, kl. IVZSP Studzienice
Igor Flisiak, kl. IVZSP Studzienice
Weronika Sakra­jecka, 11 lat– ZSP Studzienice
Alek­san­dra Waloszek, 12 lat – SP Góra Zofia Pławecka, 12 lat– ZSP Studzienice

Konkurs plas­ty­czny:

Nagrody: Mag­dalena Wadas, 5 lat– Gminne Przed­szkole Pub­liczne „Bajka”
Wanesa Sapok, 6 lat– Przed­szkole nr 6 w Tychach
Weronika Mazur, 8 lat– POPP Pszczyna
Karolina Pławecka, kl. IIZSP Studzienice
Zuzanna Świer­czek, 9 lat– SP nr 1 Gocza­łkow­ice – Zdrój
Bożena Pudełko, 10 lat – SP nr 1 Gocza­łkow­ice – Zdrój
Paweł Wiera,10 lat – ZSP Studzienice
Alicja Prasek, 11 lat– GOK
Zofia Pławecka, 12 lat– POPP Pszczyna
Karolina Poter­ałow­icz, 12 lat– POPP Pszczyna

Wyróżnienia: Artur Molak, kl I– ZSP Studzienice
Jakub Janosz, kl. IIIZSP Studzienice
Zuzanna Nas­taj, 7 lat– Pier­wsza Społeczna Szkoła Pod­sta­wowa w Chełmie
Jakub Zdunek, 7 lat– Niepub­liczna Szkoła Pod­sta­wowa Nr 2 z Odd­zi­ałami Inte­gra­cyjnymi w Chełmie
Magda Czer­pak, 8 lat– Pier­wsza Społeczna Szkoła Pod­sta­wowa w Chełmie
Ange­lika Wiera, kl. IIZSP Studzienice
Natalia Ingram, 8 lat– SP nr 1 Gocza­łkow­ice – Zdrój
Julianna Kuna, 8 lat– SP nr 2 Pszczyna
Anna Chromik, 8 lat– SP nr 2 Pszczyna
Dominika Dubiel, 9 lat– Pier­wsza Społeczna Szkoła Pod­sta­wowa w Chełmie
Nikola Bończak, 9 lat– SP nr 1 Gocza­łkow­ice – Zdrój
Fran­ciszek Pękała, 9 lat– SP nr 1 Gocza­łkow­ice – Zdrój
Albert Mas­trowski, 9 lat– SP nr 1 Gocza­łkow­ice – Zdrój
Daniel Staszek, 9 lat– SP nr 1 Gocza­łkow­ice – Zdrój
Nikola Bończak, 9 lat– SP nr 1 Gocza­łkow­ice – Zdrój
Mikołaj Otręba, 9 lat– ZSP Studzienice
Mateusz Led­woń, 10 lat– SP nr 1 Gocza­łkow­ice – Zdrój
Mar­tyna Dłu­gosz, 10 lat– SP nr 1 Gocza­łkow­ice – Zdrój
Szy­mon Sto­sio, 10 lat– SP nr 2 z Odd­zi­ałami Inte­gra­cyjnymi w Woli
Miłosz Żurawski, 10 lat– ZSP Studzienice

Orga­ni­za­torzy konkurs: Gospo­darstwo Szkółkarskie Kapias oraz Gminny Ośrodek Kul­tury w Gocza­łkow­icach – Zdroju serdecznie zapraszają lau­re­atów i ich opiekunów na ofic­jalne pod­sumowanie. Pod­sumowanie konkursu oraz otwar­cie wys­tawy odbędzie się w OGRO­DACH DO ZWIEDZA­NIA KAPIAS (Stare Ogrody) w sobotę 10 maja 2014 roku o godzinie 10.00.