Święto Polskiej Niezapominajki

10 lat temu

Nieza­pom­i­na­jka, to kwiat sym­bol­izu­jący swoją nazwą sze­roki zakres tem­atów. Począwszy od przy­rody, którą należy szanować i ratować, poprzez pamięć o blis­kich osobach i miejs­cach. Święto nieza­pom­i­na­jki może trwać przez cały rok. Zależy to tylko od nas.

ŚWIĘTO POL­SKIEJ NIEZA­POM­I­NA­JKI obchod­zone jest w dniu 15 maja. Tegoroczną edy­cję, w związku ze zbliża­jącą się beat­y­fikacją prag­niemy poświę­cić oso­bie Ojca Świętego – Jana Pawła II, który jak nikt inny umiłował świat i zasługuje na naszą pon­ad­cza­sową pamięć.

HASŁO TEGOROCZNEJ EDY­CJI: NIEZA­POM­I­NA­JKA – „Święci wśród nas – papież Jan Paweł II

REG­U­LAMIN:

UCZEST­NICY KONKURSU: dzieci i młodzież

CELE:
• zachowanie od zapom­nienia ważnych dla nas chwil, osób, miejsc, sytu­acji,
• ukazanie zamiłowa­nia Ojca Świętego do otacza­jącej nas przy­rody,
• propagowanie wśród dzieci i młodzieży akty­wności twór­czej,
• pro­mowanie szczegól­nie uzdol­nionej młodzieży z różnych środowisk i miejsc zamieszkania.

ORGA­NI­ZA­TORZY:
• Gospo­darstwo Szkółkarskie KAPIAS w Gocza­łkow­icach – Zdroju,
• Gminny Ośrodek Kul­tury w Gocza­łkow­icach – Zdroju,

KONKURS PLAS­TY­CZNY

TECH­NIKA: rysunek i malarstwo
FOR­MAT: do A3.
OPIS PRACY: tytuł – prosimy o napisanie jakie miejsce praca przed­stawia, imię i nazwisko, wiek autora, dokładny adres szkoły, placówki, imię i nazwisko opiekuna.

KONKURS LIT­ER­ACKI

FORMA: wiersz – wer­sja elek­tron­iczna (doku­ment Word, czcionka Times New Roman,12),
OPIS PRACY: tytuł, imię i nazwisko, wiek autora, dokładny adres szkoły, placówki, imię i nazwisko opiekuna.

TER­MIN NADSYŁA­NIA PRAC: 25 kwiet­nia 2014 r.

Prace należy dostar­czyć oso­biś­cie lub przesłać na adres:
Gminny Ośrodek Kultury,43230 Goczałkowice-​Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 322107088, gok@goczalkowicezdroj.pl

Na ogłosze­nie wyników konkursów i wernisaż wys­tawy zapraszamy 10 maja 2014 r. na godz­inę 10.00 (sob­ota) do GOSPO­DARSTWA SZKÓŁKARSKIEGO KAPIAS (stare ogrody) w Gocza­łkow­icach Zdroju, ul. Św. Anny 4.

UWAGA: Orga­ni­za­torzy konkursu zas­trze­gają sobie prawo pub­likowa­nia i repro­dukowa­nia prac konkur­sowych bez wypła­ca­nia hon­o­rar­iów autors­kich. Przesłane prace prze­chodzą na włas­ność organizatorów.