Wzorowy ogrodnik

14 lata temu

11.09.2010 Zamek Czarto­rys­kich w Gołu­chowie był miejscem spotka­nia osób nomi­nowanych do tytułu Wzorowy Ogrod­nik. Od 4 lat na Tar­gach Ogrod­niczych w Gołu­chowie jest przyz­nawana spec­jalna nagroda dla jed­nego przed­staw­iciela z pię­ciu kat­e­gorii: warzy­wnictwo grun­towe, szkółkarstwo roślin ozdob­nych, sad­own­ictwo, rośliny pod osłon­ami, warzy­wnictwo pod osłonami.

Znaleźliśmy się w gronie 5 final­istów nomi­nowanych do tego tytułu. Byliśmy bardzo zaskoczeni, gdy wyczy­tano nasze nazwisko jako zwycięzców w kat­e­gorii szkółkarstwo roślin ozdob­nych. Jak powiedział prof. Komosa, prze­wod­niczący Kapituły, jest to nagroda hon­orowa, którą się otrzy­muje na całe życie. Gala wręcza­nia nagród i cała oprawa towarzysząca tej imprezie była dla nas jakby wręczaniem Oscarów.