Dojazd Samochodem

Najwygod­niej dojechać samo­cho­dem od strony drogi kra­jowej nr 1, Goczałkowice-​Zdrój, ul. Świętej Anny 4.

Park­ing

Posi­adamy dwa dar­mowe parkingi samo­chodowe. Pier­wszy zna­j­duje się przy Starych Ogro­dach, drugi przy wejś­ciu do Nowych Ogrodów i Cen­trum Ogrod­niczego. Więcej infor­ma­cji »

Uwaga: W słoneczne let­nie week­endy mogą wys­tąpić kłopoty ze znalezie­niem wol­nego miejsca parkingowego.


Zobacz też: