Osoby niepełnosprawne w Restauracji KAPIAS

Restau­racja KAPIAS, przys­tosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Przy wejś­ciu zna­j­duje się pochyl­nia umożli­wia­jąca łatwy wjazd osobom będą­cym na wózkach inwalidz­kich. Cała powierzch­nia lokalu zna­j­duje się na parterze, co stanowi ułatwie­nie w porusza­niu się osób niepełnosprawnych.