Osoby niepełnosprawne w Ogrodach

Cały obiekt wraz z Ogro­dami do Zwiedza­niarestau­racją Kapias dostępny jest dla osób niepełnosprawnych.

Staramy się aby Ogrody do Zwiedza­nia były jak najbardziej przy­jazne dla osób niepełnosprawnych. Wszys­tkie ogrodowe ścieżki są utward­zone co umożli­wia swo­bodę porusza­nia się dla osób będą­cych na wózkach inwalidz­kich. Na prawie wszys­tkie tarasy widokowe, wzniesienia może­cie Państwo swo­bod­nie wjechać wózkami.

W miejs­cach gdzie pojaw­iają się schody zobaczy­cie Państwo znak infor­mu­jący o zawróce­niu ze ścieżki. W Nowych Ogro­dach zna­j­duje się Ogród Sen­so­ryczny – siedząc na wózku lub opier­a­jąc się o ceglany murek może­cie Państwo dotykać rośliny, po prostu poz­nawać „zieleń” zmysłami.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych zna­j­duje się na Nowym Ogrodzie (przy ul. Zimowej 24) oraz w Cen­trum Ogrod­niczym. Na tere­nie Ogrodów do Zwiedza­nia zna­j­duje się Restau­racja KAPIAS, do której prowadzi pochyl­nia umożli­wia­jąca wjazd osobom będą­cym na wózkach inwalidz­kich. Cała powierzch­nia lokalu zna­j­duje się na parterze, co stanowi ułatwie­nie w porusza­niu się osób niepełnosprawnych.

Kon­takt

Galeria zdjęć

Zobacz też: