Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych

Związek Szkółkarzy Polskich

Jesteśmy zrzeszeni w Związku Szkółkarzy Pol­s­kich, co oblig­uje nas do speł­ni­a­nia wyso­kich stan­dardów. W tym celu cią­gle polep­szamy wyposaże­nie gospo­dartswa w niezbędne urządzenia i odpowied­nią infra­struk­turę, sto­su­jemy nowoczesne tech­nolo­gie pro­dukcji, współpracu­jemy z wieloma insty­tuc­jami naukowymi. Corocznie bierzemy udział w kra­jowych i między­nar­o­dowych wystawach.

Kon­takt

Stoiska naszej szkółki wielokrot­nie zdoby­wały wyróżnienia i nagrody za aranżację oraz jakość prezen­towanego mate­ri­ału szkółkarskiego. Czyn­imy stara­nia o coraz pełniejsze zas­paka­janie potrzeb naszych klientów.

Rośliny pochodzące ze Szkółki Kapias, możesz zakupić w Cen­trum Ogrod­niczym tuż przy Ogro­dach Kapias.

Cen­trum Ogrodnicze

Zobacz galerię zdjęć

Zachę­camy do przeglą­da­nia inter­ne­towego kat­a­logu pro­duk­tów, gdzie nieustan­nie pow­ięk­szamy bazę roślin. W kat­a­logu zna­j­dują się opisy roślin i przy­datne infor­ma­cje do ich uprawy.

Kat­a­log roślin