Grupy wycieczkowe

Nasze Ogrody są przys­tosowane do zwiedza­nia dla więk­szej grupy osób. Na Państwa życze­nie po wcześniejszym zgłosze­niu ist­nieje możli­wość spaceru z prze­wod­nikiem. Zwiedzanie z prze­wod­nikiem trwa od godziny do dwóch godzin (wg życzeń).

W soboty i niedziele nie ma możli­wości zwiedza­nia ogrodów z prze­wod­nikiem. W te dwa dni tygod­nia zwiedzanie ogrodów odbywa się bez przewodników.

Na tere­nie Ogrodów mamy kilka miejsc w których zgro­madzil­iśmy więk­szą ilość ławek w pobliżu siebie po to aby można spocząć w gru­pach kilku­osobowych i wysłuchać prze­wod­nika lub po prostu pogawędzić ze sobą. Gdy Państwo dys­ponu­je­cie cza­sem po spac­erze z prze­wod­nikiem można pospacerować po obiek­cie również samemu.

W Ogro­dach może­cie Państwo spędzić cały dzień i macie Państwo co robić o każdej porze roku. Dla Państwa zbu­dowal­iśmy Restau­rację Kapias zna­j­du­jącą się na tere­nie Ogrodów co daje Państwu możli­wość zre­lak­sowa­nia i posile­nia się kawą, herbatą, deserem, domowym obiadem.

Po wcześniejszym zgłosze­niu przy­go­towu­jemy posiłki i rez­er­wu­jemy sto­liki dla więk­szych grup wycieczkowych. Odwiedza­jąc nas więk­szą grupą można sko­rzys­tać z Restau­racji również indywidualnie.

Wstęp do Ogrodów jest bezpłatny.

Reg­u­lamin dla grup wycieczkowych.

 1. Przy­jazd grupy należy zgłosić na 23 dni przed przy­jaz­dem: Tele­fon­icznie: +48 667 777 292, + 48 693 070 734 .
 2. Kierownik wycieczki ma obow­iązek zgłoszenia wejś­cia grupy na teren Ogrodu w biurze, które zna­j­duje się na tere­nie Cen­trum Ogrod­niczego. Po zakończe­niu zwiedza­nia należy zgłosić wyjś­cie grupy z obiektu w biurze.
 3. Obsługa prze­wod­nika jest płatna 123,00 PLN . Czas prelekcji prze­wod­nika około 1 godziny.
 4. Prosimy o zgłaszanie opóźnienia przy­jazdu grupy.
 5. Wejś­cie grupy bez prze­wod­nika jest możliwe po wcześniejszym zapoz­na­niu się z Reg­u­laminem Zwiedza­nia Ogrodu zna­j­du­ją­cym się przy wejś­ciu do Ogrodu.
 6. Przyj­mu­jemy rez­erwację posiłków po wcześniejszym wpłace­niu zal­iczki w wysokości 200,00 PLN na konto: PKO BP Pszczyna 75 1020 2528 0000 0402 0239 8972.
 7. Na tere­nie kaw­iarni i restau­racji obow­iązuje zakaz spoży­wa­nia jedzenia, które nie zostało zaku­pi­one w w/​w obiektach.
 8. W soboty i niedziele nie ma możli­wości zwiedza­nia ogrodów z prze­wod­nikiem. W te dwa dni tygod­nia zwiedzanie ogrodów odbywa się bez przewodników.

Oferta dla szkół

Reg­u­lamin dla wycieczek szkolnych.

 1. Przy­jazd grupy należy zgłosić na 23 dni przed przy­jaz­dem: Tele­fon­icznie: +48 667 777 292, + 48 693 070 734.
 2. Kierownik wycieczki ma obow­iązek zgłoszenia wejś­cia grupy na teren Ogrodu w biurze, które zna­j­duje się na tere­nie Cen­trum Ogrod­niczego. Po zakończe­niu zwiedza­nia należy zgłosić wyjś­cie grupy z obiektu w biurze.
 3. Do wejś­cia grupy eduka­cyjnej na teren Ogrodów prze­wod­nik nie jest obowiązkowy.
 4. Prelekcja z prze­wod­nikiem to koszt 65 PLN. Prelekcja trwa na około 1 godziny. Zamówie­nie prze­wod­nika skutkuje otrzy­maniem przez każdego uczest­nika grupy widokówki z pamiątkowym stemplem.
 5. Na tere­nie Ogrodu zna­j­dują się place zabaw. Prosimy o zapoz­nanie się z reg­u­laminem obow­iązu­ją­cym w danym obiekcie.
 6. Na tere­nie kaw­iarni i restau­racji obow­iązuje całkow­ity zakaz spoży­wa­nia jedzenia które nie zostało zaku­pi­one w w/​w obiektach.
 7. Ist­nieje możli­wość zamówienia posiłku dla grupy, po wcześniejszym doko­na­niu przed­płaty w kwocie 200 PLN na konto: PKO BP Pszczyna 75 1020 2528 0000 0402 0239 8972.
 8. Wszys­t­kich uczest­ników grup obow­iązuje Reg­u­lamin Zwiedza­nia Ogrodu umieszc­zony przy wejś­ciu do Ogrodu.

Rez­erwacja przewodnika

Oso­biś­cie lub pod numerem tele­fonu +48 667 777 292

Rez­erwacja posiłków

Oso­biś­cie w Restau­racji Kapias lub pod numerami tele­fonu:
tel. +48 693 070 734 lub tel. +48 667 777 081

Zapraszamy serdecznie przez cały rok, od 7 sty­cz­nia do 23 grudnia!

Galeria zdjęć

Zobacz też: