Święto polskiej niezapominajki

9 lat temu

PRO­GRAM SPOTKA­NIA PRZY CHOINCE

ŚWIĘTO POL­SKIEJ NIEZAPOMINAJKI

Nieza­pom­i­na­jka, to kwiat sym­bol­izu­jący swoją nazwą sze­roki zakres tem­atów. Począwszy od przy­rody, którą należy szanować i ratować, poprzez pamięć o blis­kich osobach i miejs­cach. Święto nieza­pom­i­na­jki może trwać przez cały rok. Zależy to tylko od nas. ŚWIĘTO POL­SKIEJ NIEZA­POM­I­NA­JKI obchod­zone jest w dniu 15 maja.

Reg­u­lamin

UCZES­NICY KONKURSU: dzieci i młodzież CELE:

  • zachowanie od zapom­nienia ważnych dla nas chwil, osób, miejsc, sytuacji,
  • zachowanie w pamięci „nieza­pom­ni­anych miejsc”,
  • uwrażli­wie­nie na pię­kno i wyjątkowość danego miejsca,
  • propagowanie wśród dzieci i młodzieży akty­wności twórczej,
  • pro­mowanie szczegól­nie uzdol­nionej młodzieży z różnych środowisk i miejsc zamieszkania.

ORGA­NI­ZA­TORZY:

  • Gospo­darstwo Szkółkarskie KAPIAS w Gocza­łkow­icach – Zdroju,
  • Gminny Ośrodek Kul­tury w Gocza­łkow­icach – Zdroju,

Hasło tegorocznej edycji:

NIEZA­POM­I­NA­JKA – „MOJE MIEJSCE NA ZIEMI DO KTÓREGO CHĘT­NIE WRACAM

Konkurs plas­ty­czny

TECH­NIKA: rysunek i malarstwo FOR­MAT: do A3. OPIS PRACY: tytuł – prosimy o napisanie jakie miejsce praca przed­stawia, imię i nazwisko, wiek autora, dokładny adres szkoły, placów imię

KONKURS LIT­ER­ACKI

FORMA: wiersz – wer­sja drukowana oraz elek­tron­iczna (doku­ment Word, czcionka Times New Roman,12), OPIS PRACY: tytuł, imię i nazwisko, wiek autora, dokładny adres szkoły, placówki, imię i nazwisko opiekuna.

TER­MIN NADSYŁA­NIA PRAC: 26 kwiet­nia 2013 r.

Prace należy dostar­czyć oso­biś­cie lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury,43230 Goczałkowice-​Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 322107088 Na ogłosze­nie wyników konkursów i wernisaż wys­tawy zapraszamy 11 maja 2013 r. na godz­inę 10.00 (sob­ota) do GOSPO­DARSTWA SZKÓŁKARSKIEGO KAPIAS w Gocza­łkow­icach Zdroju, ul. Św. Anny 4.

Orga­ni­za­torzy konkursu zas­trze­gają sobie prawo pub­likowa­nia i repro­dukowa­nia prac konkur­sowych bez wypła­ca­nia hon­o­rar­iów autors­kich. Przesłane prace prze­chodzą na włas­ność organizatorów.