Program „Zielone Wakacje” 3.07.2011

11 lat temu

Zapraszamy Rodziny do spędzenia paru godzin Wakacji w naszych ogrodach.

W dni­ach 23 lipca w godz­i­nach 10:0018:00 Dominika i Monika zapraszają dzieci do wspól­nej zabawy.

W dniu 3 lipca zapraszamy Rodziny do Turnieju Rodzin­nego. Poniżej poda­jemy reg­u­lamin turnieju

W niedzielę 3 lipca w godz­i­nach 14:0018:00 dla wszys­t­kich Gości zagra zespół instru­men­talny z Czech.

Restau­racja przy­go­towała dla Państwa różné smakołyki i ciepłe posiłki.

Cen­trum Ogrod­nicze zaprasza na wybrane pro­dukty w dobrych cenach. Mamy nadzieję, że razem z Państ­wem uda nam się stworzyć atmos­ferę Miłych Wakacji. Elż­bi­eta Kapias

Reg­u­lamin Turnieju Rodzinnego

  1. ORGA­NI­ZA­TOR: Orga­ni­za­torem turnieju jest Gospo­darstwo Szkółkarskie Kapias.
  2. CZASMIEJSCE ROZ­GRY­WEK: Turniej odbędzie się 3 lipca 2011r. w nowej części ogrodów Kapias. Turniej rozpocznie się o godzinie 13:00 a zakończy się o godzinie 15:00. Ogłosze­nie wyników nastąpi około godziny 16.00.
  3. UCZEST­NICTWO: Uczest­nikami Turnieju mogą być trzyosobowe drużyny, złożone z co najm­niej jed­nego dziecka oraz co najm­niej jed­nego dorosłego opiekuna. Uczest­nicy posi­adają przy sobie w dniu Turnieju doku­ment potwierdza­jący tożsamość (dowód oso­bisty, prawo jazdy, legi­t­y­mację szkolną). Każdy z uczest­ników może być członkiem tylko jed­nej drużyny. Każda drużyna może wziąć udział w turnieju tylko jeden raz.
  4. ZGŁOSZE­NIE: Zgłoszenia drużyny dokonują w przy­go­towanym na tere­nie ogrodu stanowisku. Gdzie otrzy­mują kartę drużyny. Po wyko­na­niu wszys­t­kich konkurencji i zebra­niu punk­tów drużyna odd­aje kartę na tym samym stanowisku.
  5. KONKURENCJE: Wszys­tkie zgłos­zone zespoły zostaną zapros­zone do udzi­ału w 5 następu­ją­cych konkurenc­jach, punk­towanych według przed­staw­ionych na kar­cie drużyny zasad.
  6. ZWYCIĘZCA: Zwycięzcą zostaje drużyna, która zdobędzie najwięk­szą liczbę punk­tów we wszys­t­kich konkurenc­jach. 8.NAGRODY przyz­nane zostaną drużynom, które zdobędą I, IIIII miejsce. 9.UWAGI:Orga­ni­za­tor zas­trzega sobie prawo do zmian w reg­u­laminie. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga orga­ni­za­tor. W przy­padku wąt­pli­wości lub dodatkowych pytań prosimy o kon­takt z organizatorem.