Program „Kolory września” 18 – 19.09.2010

13 lata temu

Zapraszamy naszych sym­pa­tyków na degus­tację owoców. Będzie je można nabyć u nas. – Duży wybór roślin cebu­lowych – koszy­czek + sadze­nie gratis – Konkurs na rzeźbę lub kom­pozy­cję z dyni – ciekawe nagrody dla uczest­ników – Kaw­iar­nia KAPIAS CAFE zaprasza na spec­jały z dyni i nie tylko – W sobotę i niedzielę – muzyka dla ucha – Wys­tawa prac uczniów Zespołu Szkół i Placówek Spec­jal­nych im. Marii Grze­gorzewskiej w Zaw­ier­ciu. – Sob­ota – zaję­cia dla dzieci od godziny 11-​tej, pod kierunk­iem Pani Marceliny Ścipniok

KONKURS RODZINNY – RZEŹBA /​KOMPOZYCJA Z DYNI

REG­U­LAMIN KONKURSU

 1. Miejsce konkursu – Ogrody poka­zowe „KAPIAS”, Goczałkowice-​Zdrój, ul. Zimowa 24
 2. Uczest­nicy konkursu – Rodz­ina (opiekunowie i dzieci), co najm­niej 3 osoby.
 3. Czas konkursu – sob­ota 18.09.2010 w godz­i­nach 11.0014.00
 4. Rejes­tracja od godziny 10.00 do 11.00
 5. Tem­atem wys­tawy jest rzeźba lub kom­pozy­cja z dyni (według obow­iązu­ją­cych zasad ety­cznych i moralnych).
 6. Stoiska wys­ta­wowe są oznac­zone numerami wg kole­jności zgłoszeń.
 7. Nazwiska uczest­ników i nr tele­fonów są umieszc­zone w kop­er­tach (nr odpowiada kole­jności zgłoszenia).
 8. Uczest­nicy mają do dys­pozy­cji dynie, bam­busy oraz inne akce­so­ria (mile widziana jest własna pomysłowość).
 9. Wys­tawę oce­ni­ają sami goś­cie przy­dzielający odpowied­nią ilość punk­tów (w skali 15).
 10. Rozstrzyg­nię­cie konkursu w niedzielę 19.09.2010 po godzinie 17.00.
 11. Lau­reaci zostaną powiadomieni tele­fon­icznie w dniu 19.09.2010 po godzinie 18.00. Lau­reaci wyrażają zgodę na opub­likowanie infor­ma­cji na stronie inter­né­towej firmy i umieszcze­nie zdjęć.
 12. Gwaran­tu­jemy 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia – odbiór po wcześniejszym uzgod­nie­niu tele­fon­icznym. Nagrodą główną jest niedzielny obiad z deserem dla uczest­ników konkursu (ter­min do ustal­e­nia) w KAPIAS CAFE. Wyróżnie­nie to talon na rośliny w kwocie 100 zł każdy.
 13. Prace są włas­noś­cią orga­ni­za­tora. Elż­bi­eta Kapias.