Program „Zielone Wakacje” 6 – 8.07.2012

11 lat temu

PRO­GRAM ZIELONE WAKACJE 68 LIP­IEC 2012

Zapraszamy Rodziny na nami­astkę wakacji w naszych ogrodach.

PIĄTEK 6 LIPCA

 • Wys­tawa fotografii Pani Ewy Płonki.
 • 10.0019.00 Restau­racja zaprasza na smakołyki i obiad.
 • 10.0019.00 Cen­trum Ogrod­nicze zaskoczy Państwa dobrymi cenami na wybrane towary.

SOB­OTA 7 LIPCA

TEGO JESZCZE NIE BYŁO!!!!!!!! Znasz mnie w dzień, zobacz, jaki jestem nocą. Wszys­t­kich sym­pa­tyków ogrodów zapraszamy na nocne zwiedzanie nowego ogrodu.

 • 21.3023.00 – zwiedzanie ogrodu z prze­wod­nikiem. Restau­racja w tym dniu czynna do godz.23.00. Możesz spędzić miły wieczór na tarasie kaw­iarni w blasku świec. UWAGA. W PRZY­PADKU DESZC­ZOWEJ POGODY ZWIEDZANIE JEST ODWOŁANE. KAW­IAR­NIA CZYNNA DO 19.00.
 • 10.0017.00 – Dominika i Monika zapraszają dzieci do wspól­nej zabawy.
 • 10.0019.00 – Cen­trum Ogrod­nicze zaskoczy Państwa dobrymi cenami na wybrane towary.
 • 10.0017.00 – Porady z Ochrony Roślin poprowadzi pani Anna Dudzik.
 • 10.0023.00 – Restau­racja zaprasza ( w razie deszczu czynne do 19.00).

NIEDZIELA 8 LIPCA

 • 14.0016.00TURNIEJ RODZINNY PATRZ REGULAMIN
 • 14.0016.00 – Wys­tęp zespołu ART MUSIC TRIO pod kierunk­iem pana Jarosława Mitoraj.
 • 10.0019.00 – Cen­trum Ogrod­nicze zaprasza.
 • 10.0019.00 – Restau­racja zaprasza na smakołyki i obiad. Mamy nadzieję, że razem z Państ­wem uda nam się stworzyć atmos­ferę MIŁYCH WAKACJI. W imie­niu Firmy Elż­bi­eta Kapias.

Reg­u­lamin Turnieju Rodzinnego

 1. ORGA­NI­ZA­TOR: Orga­ni­za­torem turnieju jest Gospo­darstwo Szkółkarskie Kapias.
 2. CZASMIEJSCE ROZ­GRY­WEK: Turniej odbędzie się 8 lipca 2012 w nowej części ogrodów Kapias. Turniej rozpocznie się o godzinie 14.00, a zakończy o godzinie 16.00. Ogłosze­nie wyników nastąpi o godzinie 17.00.
 3. UCZEST­NICTWO: Uczest­nikiem Turnieju mogą być trzyosobowe drużyny, złożone z co najm­niej jed­nego dziecka oraz co najm­niej jed­nego dorosłego opiekuna. Uczest­nicy posi­adają przy sobie w dniu Turnieju doku­ment potwierdza­jący tożsamość ( dowód oso­bisty, prawo jazdy, legi­t­y­mację szkolną). Każdy z uczest­ników może być członkiem tylko jed­nej drużyny. Każda drużyna może wziąć udział w Turnieju tylko jeden raz.
 4. ZGŁOSZE­NIE: Zgłoszenia drużyny dokonują w przy­go­towanym na tere­nie ogrodu stanowisku, gdzie otrzy­mują kartę drużyny. Po wyko­na­niu wszys­t­kich konkurencji i zebra­niu punk­tów drużyna odd­aje kartę na tym samym stanowisku.
 5. KONKURENCJE: Wszys­tkie zgłos­zone zespoły zostaną zapros­zone do udzi­ału w 6 następu­ją­cych konkurenc­jach, punk­towanych według przed­staw­ionych na kar­cie drużyny zasad.
 6. ZWYCIĘZCA: Zwycięzcą zostaje drużyna , która zdobędzie najwięk­szą liczbę punk­tów we wszys­t­kich konkurencjach.
 7. NAGRODY: Nagrody przyz­nane zostaną drużynom, które zdobędą I, II, i III miejsce.
 8. UWAGI: Orga­ni­za­tor zas­trzega sobie prawo zmian w reg­u­laminie. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga orga­ni­za­tor. W przy­padku wąt­pli­wości lub dodatkowych pytań prosimy o kon­takt z organizatorem .