„Zieleń dla wszystkich”

12 lat temu

30 wrześ­nia 2011 rozpoczęła się trwa­jąca dwa dni trze­cia edy­cja wys­tawy „Zieleń dla Wszystkich”.

W tym roku miała ona miejsce w Dankow­icach w szkółce Mil­czyńs­kich. Pro­gram wys­tawy obe­j­mował pokaz ciekawych odmian roślin, sprzętu ogrod­niczego, spec­jal­isty­cznej prasy.

”Zieleń dla Wszys­t­kich” to inic­jatywa szkółkarzy regionu połud­niowego Związku Szkółkarzy Pol­s­kich i ma odby­wać się cyk­licznie co roku w poszczegól­nych szkółkach orga­ni­za­torów wystawy.