Niezapominajka 2011

12 lat temu

Tegoroczny temat nieza­pom­i­na­jki to: „Jak dobrze być sąsi­a­dem”. Razem z Ogniskiem Pracy Poza­szkol­nej z Pszczyny i Gmin­nym Ośrod­kiem Kul­tury z Goczałkowic-​Zdroju przeprowadzil­iśmy siódmy konkurs lit­er­acki i plas­ty­czny w Świę­cie Pol­skiej Niezapominajki.

Na konkurs napłynęły 44 wier­sze i 172 prace malarskie. Prace można było oglą­dać na wys­tawie zor­ga­ni­zowanej na tere­nie ogrodu. Ogłosze­nie wyników i wręcze­nie nagród odbyło się 14 maja o godz. 10.00. Nagrodzeni uczniowie oraz nauczy­ciele przy­byli licznie wraz z rodz­i­nami. Wszys­tkim wyróżnionym osobom serdecznie gratulujemy.