Wystawa i konferencja

13 lata temu

Na 30-​lecie naszej szkółki spotkał nas wielki zaszczyt. Wybrano naszą szkółkę na miejsce pier­wszej wys­tawy i kon­fer­encji dla samorzą­dow­ców i firm odpowiedzial­nych za zieleń pub­liczną i pry­watną. 12 szkółek z Regionu Pol­ski Połud­niowej zor­ga­ni­zowało pro­fesjon­alną wys­tawę i kon­fer­encję w dni­ach 7.10.20098.10.2009.

W kon­fer­encji wzięło udział 250 osób, odwiedz­iło nas przeszło 900 osób. Wys­tawie towarzyszyła prezen­tacja maszyn rol­niczych i urządzeń do nawadniania.

Swoją obec­noś­cią zaszczy­cili nas:

Starosta Pszczyny pan Józef Tetla, który wyróżnił naszą firmą Stat­uetką Żubra.

Starostazubr1

Bur­mistrz Pszczyny pan Krys­t­ian Szostak, który złożył nam grat­u­lacje i życzył fir­mie dal­szych sukcesów.

Wójt Gminy Goczałkowice-​Zdrój pan Krzysztof Kanik, który wręczył nam list gratulacyjny.

Wojt

Wice-​wójt Gminy Goczałkowice-​Zdrój pani Gabriela Plachta, która podz­iękowała nam za zmi­anę oblicza Gminy i przy­czynek w ekologię Gminy.

Prezes Związku Szkółkarzy Pol­s­kich pan Luc­jan Gursz­tyn, który pod­kreślił wkład wszys­t­kich uczest­ników wys­tawy w rozwój pol­skiego szkółkarstwa.

List grat­u­la­cyjny przesłał nam sen­a­tor RP pan Sła­womir Kowalski.

Senator

Dzięku­jemy wszys­tkim, kórzy odwiedzili naszą szkółkę w cza­sie trwa­nia wystawy.