Piękny rok 2021!

rok temu

Początkiem Nowego Roku pełni optymizmu wspom­i­namy ogrodowe wydarzenia z 2021 roku.

Odwiedz­iły nas ekipy telewiz­yjne: TVP 1 „Rok w Ogrodzie”, TVS „Kon­cert Życzeń” oraz TVP 3 Katow­ice. Zaw­ital­iśmy w artykułach umieszc­zonych w prasie: w „Dzi­en­niku Zachod­nim” oraz „Sto Rad”.

Opowiadal­iśmy w Radi­ach: „Katow­ice” oraz „Trójka”.

Goś­cil­iśmy Witolda Czuk­sanowa, Jacka Czaplarskiego, Anetę Chlebicę, Annę Dudz­ińską, Jolantę Pierończyk, Poetów i Malarzy Ziemi Pszczyńskiej, grupy: przed­szko­laków, uczniów szkół pod­sta­wowych i gim­naz­jal­nych, szkół śred­nich, stu­den­tów… i wiele wspani­ałych osób!

Pro­mu­jąc ekologię wzięliśmy udział w Fes­ti­walu Róż, który miał miejsce w Gocza­łkow­ickim Uzdrowisku.

W naszych Ogro­dach odbyło się wiele sesji zdjęciowych.

Końcem sierp­nia wzięliśmy udział w korowodzie dożynkowym.

We wrześniu w Restau­racji Kapias zajadal­iśmy się potrawami z dyni, a listopad­ową porą ser­wowal­iśmy pol­ską gęs­inę… .Od początku grud­nia w ogro­dach pach­ni­ało piernikiem, makówkami, swo­jskimi ciasteczkami i grzanym winem.

Wczesną wiosną w Ogro­dach odbył się Kier­masz Wielka­nocny. Majową porą czuliśmy ZAPACHY WIOSNY. We wrześniu cieszyły nas KOLORY WRZEŚ­NIA wraz z warsz­tatami PSZC­ZOŁA W OGRODZIE, a od połowy listopada w Cen­trum Ogrod­niczym przed­staw­ial­iśmy ory­gi­nalne ozdoby i choinki na Kier­maszu Bożonar­o­dzeniowym.
Przed Cen­trum Ogrod­niczym witała Wszys­t­kich Sta­jenka Bożonar­o­dzeniowa i zimowe dekoracje.

Dzięku­jemy wszys­tkim Państwu którzy Jesteś­cie z nami w tych trud­nych pan­demicznych cza­sach. Wszys­tko tworzymy dla Państwa i to Państwo moty­wu­je­cie nas do dal­szego działania.

Na poniższych zdję­ci­ach w skró­cie przed­staw­iamy ubiegłoroczne wydarzenia, a więcej zdjęć i filmów może­cie Państwo zobaczyć na naszej stronie inter­ne­towej w galerii zdjęć i filmów.

Z całego serca dzięku­jemy że Jesteś­cie Państwo z nami!

Elż­bi­eta, Bro­nisław i Kasia Kapias, Marysia i Franek oraz cała Załoga Ogrodów, Restau­racji i Cen­trum Ogrod­niczego Kapias