COVID – aktualne informacje

2 lata temu

Zobacz aktu­alne infor­ma­cje dot. dzi­ała­nia obiektu w cza­sie pandemii

W związku z aktu­al­nie obow­iązu­ją­cymi obostrzeniami:

  • Ogrody do zwiedza­nia – są otwarteszczegóły
  • Cen­trum Ogrod­nicze Kapias – jest otwarteszczegóły
  • Restau­racja i Pizze­ria Kapias – dzi­aławyłącznie zamówienia na wynos, opcjon­al­nie z dowozemszczegóły

Prosimy o odpowiedzialne zachowanie, przestrze­ganie zasad dys­tansu społecznego i dos­tosowanie się do aktu­al­nie obow­iązu­ją­cych przepisów.