Beethoven i Chopin – Jubileuszowy cykl koncertów

3 lata temu

Niedzielne kon­certy w Ogro­dach Kapias

Zobacz zwias­tun

Gminny Ośrodek Kul­tury przys­tąpił do real­iza­cji pro­jektu pn. „Jubileuszowy cykl kon­certów – L. van Beethoven i F. Chopin” dofi­nan­sowanego z pro­gramu „Kul­tura w sieci” Nar­o­dowego Cen­trum Kultury.

W czwartek, 25 czer­wca, w Ogro­dach Poka­zowych Kapias odbyły się plen­erowe nagra­nia 48 kon­certów poświę­conych twór­c­zości wybit­nych kompozytorów.

Emisję pier­wszego kon­certu będzie można obe­jrzeć online już w pier­wszą niedzielę lipca. Kole­jne w każdą niedzielę lipca.

Zapraszamy do śledzenia stron inter­ne­towych www​.gok​.gocza​lkow​icez​droj​.pl oraz www​.gocza​lkow​icez​droj​.pl, a także pro­filów Gminy i GOK na Facebooku.