Piękny Rok 2017!

3 lata temu

Końcem grud­nia pełni optymizmu wspom­i­namy wydarzenia w Ogro­dach Kapias z 2017 roku.

Odwiedz­iły nas ekipy telewiz­yjne: TVP 3 Katow­ice „Kwad­rans w Ogrodzie”, TVP 1 „Rok w Ogrodzie”. Zaw­ital­iśmy w artykułach umieszc­zonych w prasie: w „Dzi­en­niku Zachod­nim”, „Sile­sion” , „Szkółkarstwo”, „Dobre Rady”.

Goś­cil­iśmy Zespół Golec uOrkies­tra, 30-​krotnie wesołą ekipę pro­gramu ogrod­niczego „Kwad­rans w Ogrodzie”, Księ­cia Bolko von Pless, Maćka Miecznikowskiego, Chór Gocza­łkow­icki SEM­PER COM­MU­NIO, uczest­ników Zjazdu Pszczelarzy Pol­s­kich i Czes­kich, Poetów Ziemi Pszczyńskiej, grupy: przed­szko­laków, uczniów szkół pod­sta­wowych i gim­naz­jal­nych, szkół śred­nich, stu­den­tów… i wiele wspani­ałych osób!

Pro­mu­jąc ekologię wzięliśmy udział w Fes­ti­walu Róż, który miał miejsce w Gocza­łkow­ickim Uzdrowisku.

W Ogro­dach Kapias 3-​krotnie odbyły się dziecięce sesje zdję­ciowe Karoliny Migurskiej.

W marcu Restau­racja Kapias ser­wowała fran­cuskie menu z śli­makami w roli głównej, we wrześniu zajadal­iśmy się potrawami z dyni, a listopad­ową porą ser­wowal­iśmy pol­ską gęs­inę… Początkiem grud­nia, wśród licznie zebranych dzieci, w Restau­racji pojawił się św. Mikołaj. W tym roku otwar­liśmy nowe części Restau­racji Kapias: salonik wraz z patio w stylu prowansal­skim, oraz Nowy Bar Kawowy.

Majową porą w Ogro­dach zor­ga­ni­zowal­iśmy ZAPACHY WIOSNY, we wrześniu KOLORY WRZEŚ­NIA, na których otwar­liśmy do zwiedza­nia kącik z paleniskiem na chłodne dni oraz nowy taras widokowy, od połowy listopada w Cen­trum Ogrod­niczym przed­staw­ial­iśmy ory­gi­nalne ozdoby i choinki na Kier­maszu Bożonar­o­dzeniowym, a przed Cen­trum Ogrod­niczym witała Wszys­t­kich Sta­jenka Bożonarodzeniowa.

Dzięku­jemy wszys­tkim Państwu którzy Jesteś­cie z nami. Wszys­tko tworzymy dla Państwa i to Państwo moty­wu­je­cie nas do dal­szego działania.

Na poniższych zdję­ci­ach w skró­cie przed­staw­iamy tegoroczne wydarzenia, a więcej zdjęć i filmów może­cie Państwo zobaczyć w galerii zdjęć i filmów.

Dzięku­jemy że Jesteś­cie Państwo z nami!

Elż­bi­eta, Bro­nisław i Kasia Kapias, oraz cała Załoga Ogrodów, Restau­racji i Cen­trum Ogrod­niczego Kapias