PIĘKNY ROK 2016!

6 lat temu

Początkiem sty­cz­nia 2017 r. pełni optymizmu wspom­i­namy wydarzenia w Ogro­dach KAPIAS2016r.

Odwiedz­iły nas ekipy telewiz­yjne: TVN „Maja w Ogrodzie”, TVP 3 Katow­ice „Ekoa­gent”, ERFURT MDR Garten.

Zaw­ital­iśmy w Radio EM na ante­nie pro­gramu pt. „Świat jest Piękny”.

Goś­cil­iśmy Maję Popielarską, Marcina Jałowego, Nicky Scholz, Marka Piech­niczka, Bar­barę Hobzdę, Księ­cia Bolko von Pless, Maćka Miecznikowskiego, Hal­inę Kunicką, Grecki Zespół M.E.S.K., członków Związku Szkółkarzy Czes­kich, Kanadyjczyków – uczest­ników Świa­towych Dni Młodzieży, Zespół Pieśni i Tańca BESKID, Chór Gocza­łkow­icki SEM­PER COM­MU­NIO, uczest­ników Ligock­iego Rajdu Rowerowego, uczest­ników Rajdu Pojazdów Zabytkowych z całej Europy, .…. i wiele wspani­ałych osób!

Jesteśmy zaszczyceni otrzy­mu­jąc z Rąk Członków Zarządu Towarzystwa Przy­jaciół Zamku w Pszczynie stat­uetkę Lwów Pszczyńs­kich za przyj­mowanie Rodziny Książęcej Hochberg pod­czas Ich wizyt na Ziemi Pszczyńskiej w lat­ach 20152016.

Pro­mu­jąc ekologię wzięliśmy udział w imprezie „Ogrody Daisy” odby­wa­jącej się na Rynku w Pszczynie, oraz w Fes­ti­walu Róż, który miał miejsce w Gocza­łkow­ickim Uzdrowisku.

W Ogro­dach Kapias 3-​krotnie odbyły się dziecięce sesje zdję­ciowe Karoliny Migurskiej.

W marcu Restau­racja Kapias ser­wowała po raz pier­wszy fran­cuskie menu z śli­makami w roli głównej, we wrześniu zajadal­iśmy się potrawami z dyni, a listopad­ową porą ser­wowal­iśmy pol­ską gęs­inę

Majową porą w Ogro­dach zor­ga­ni­zowal­iśmy ZAPACHY WIOSNY, we wrześniu KOLORY WRZEŚ­NIA, na których otwar­liśmy do zwiedza­nia nową część ogrodową – Ogród Skan­dy­nawski, od połowy listopada w Cen­trum Ogrod­niczym przed­staw­ial­iśmy ory­gi­nalne ozdoby i choinki na Kier­maszu Bożonar­o­dzeniowym.

Dzięku­jemy wszys­tkim Państwu którzy Jesteś­cie z nami. Wszys­tko tworzymy dla Państwa i to Państwo moty­wu­je­cie nas do dal­szego działania.

Na poniższych zdję­ci­ach w skró­cie przed­staw­iamy tegoroczne wydarzenia, a więcej zdjęć i filmów może­cie Państwo zobaczyć na naszej stronie inter­ne­towej w galerii zdjęć i filmów.

Dzięku­jemy że Jesteś­cie Państwo z nami!

Elż­bi­eta, Bro­nisław i Kasia Kapias, oraz cała załoga Ogrodów, Restau­racji i Cen­trum Ogrod­niczego Kapias

Zobacz wszys­tkie wydarzenia z 2016 roku

www​.face​book​.com/​O​g​r​o​d​y​K​a​pias/” class=„usp btn button”>Więcej zdjęć na Facebooku