Goût de France

8 lat temu

521 marca 2016 – smaki kuchni fran­cuskiej w Restau­racji Kapias.

1500 sze­fów kuchni oraz 150 ambasad na 5 kon­ty­nen­tach uczest­niczy w wydarzenia orga­ni­zowanym na cześć fran­cuskiej kuchni na świecie.

Akcja Gout de France orga­ni­zowana jest po raz drugi i docelowo ma stać się wydarze­niem orga­ni­zowanym corocznie na wiosnę. Przed­sięwz­ię­cie to zostało przeprowad­zone z inic­jatywy słyn­nego szefa kuchni Alaina Ducasse’a oraz fran­cuskiego Min­is­terstwa Spraw Zagranicznych i Roz­woju Międzynarodowego.

Gout de France ma przy­bliżyć fran­cuski styl życia, fran­cuskie pro­dukty region­alne i pro­mować Francję jako kierunek turysty­czny. Gas­trono­mia jest bowiem jedną z głównych atrakcji turysty­cznych tego kraju. Naw­iązu­jąc do pomysłu Auguste’a Escoffiera, który w roku 1912 zainicjował tzw. „Kolacje Epikura”- to samo menu, tego samego dnia, w wielu mias­tach na świecie, dla jak najwięk­szej liczby gości – wydarze­nie Gout de France ma tch­nąć nowe życie w tę ideę.

Ponad 1500 sze­fów kuchni na 5 kon­ty­nen­tach urządzi święto na cześć kuchni fran­cuskiej i kojar­zonym z nią wartoś­ciom jak dzie­le­nie się tym co najlep­sze. Sze­fowie zapro­ponują goś­ciom menu, w którym królować będą dania charak­teryzu­jące fran­cuską sztukę kuli­narną. Recep­tury uwzględ­nią obecne trendy kuli­narne, z oszczęd­nym stosowaniem tłuszczu, cukru, soli, z dbałoś­cią o zasady zdrowego odży­wia­nia i poszanowa­nia środowiska naturalnego.

Restau­racja Kapias jako jedna z 86 restau­racji w Polsce przys­tąpi do akcji Gout de France, z tej okazji chcemy Państwa serdecznie zaprosić do udzi­ału w tym przed­sięwz­ię­ciu i skosz­towa­nia potraw przy­go­towanych przez naszego Szefa Kuchni. W tym roku spróbować potraw kuchni fran­cuskiej w Restau­racji Kapias można będzie od 5 marca do 21 marca.

Szczególna data to 21 marca 2016 wtedy to o godzinie 18 00 odbędzie się w Restau­racji Kapias wieczór z kuch­nią fran­cuską orga­ni­zowany w ramach akcji Gout de France. Tego wiec­zoru Szef Kuchni zapro­ponuje państwu menu degus­ta­cyjne składa­jące się z 6 dań w cenie 70 PLN/​os. Zain­tere­sowanych udzi­ałem w tym wydarze­niu prosimy o doko­nanie rez­erwacji pod numerem tele­fonu 667 777 081.

Nowe dania w menu Restau­racji Kapias w okre­sie trwa­nia Goût de France:

Entrée/​Przystawka
Escargot/​beurre/​per­sil
Ślimak/​masło/​pietruszka
Soupe/​Zupa
Crème de poireaux et pommes de terre
Krem z pora i ziem­ni­aka
Plats/​Dania
Cabillaud/​lentilles/​poireau
Dorsz/​soczewica/​por
Joue de bœf/​purée/​carottes
Policzki wołowe/​purée/​marchew
Dessert /​Deser
Mar­guise au choco­late
Mark­iza czekoladowa

Menu degus­ta­cyjne na wieczór Smak Francji 21 marca 2016, godz. 18:30

Entrée/​Przystawka
Foie gras/​poire/​poivre rouge/​crum­ble aux noix
(Foie gras/​gruszka/​pieprz czerwony/​krus­zonka orze­chowa)
Plat I/​Danie I
Cabil­laud aux lentilles avec sauce poireau
(Dorsz z soczewicą w sosie porowym)
Plat II/​Danie II Joue de bœuf bour­guignon
(Wołow­ina po bur­gundzku)
Dessert I/​Deser I
Mar­guise au choco­late
(Mark­iza czeko­lad­owa)
Dessert II/​Deser II Nougat glacé aux graines de pivot
(Lody nuga­towe z makiem)
Fromages/​Sery
Saint Nectaire/​Bleu’auvergne/ Brie
Prix du set menu/​Cena zestawu 70 PLN/​os.