Piękny rok 2015!

9 lat temu

Końcem grud­nia pełni miłych przeżyć wspom­i­namy wydarzenia w Ogro­dach Kapias z 2015 r.

Odwiedz­iły nas ekipy telewiz­yjne: TVN ‘Maja w Ogrodzie”, TVP 3 Katow­ice „Ekoa­gent”, TVN POGODA LIVE, TVP 1 „Rok w Ogrodzie”. Goś­cil­iśmy Maję Popielarską, Marcina Jałowego, Marka Jezier­skiego, Bartka Jędrze­jaka, Księ­cia Bolko von Pless, Księ­cia Alberta Czetwer­tyńskiego… i wiele wspani­ałych osób. Zasiedliśmy też w stu­dio telewiz­yjnym TVP 3 Katow­ice udziela­jąc wywiadu na żywo.

Jesteśmy zasz­cyceni otrzy­mu­jąc Nagrodę Marsza­łka Wojew­ództwa Śląskiego za zasługi dla Roz­woju Turystyki. Pro­mu­jąc ekologię wzięliśmy udział w imprezie „Ogrody Daisy” odby­wa­jącej się na Rynku w Pszczynie.

W Ogro­dach zor­ga­ni­zowal­iśmy: majową porą Zapachy Wiosny, początkiem lipca Noc w Ogrodzie, we wrześniu Kolory Wrześ­nia, od listopada Kier­masz Świąteczny.

Dzięku­jemy Wszys­tkim Państwu którzy Jesteś­cie z nami. Wszys­tko tworzymy dla Państwa i to Państwo moty­wu­je­cie nas do dal­szego działania.

Serdecznie zapraszamy do chwili wspól­nych ogrodowych wspomnień.

Na poniższych zdję­ci­ach w skró­cie przed­staw­iamy tegoroczne wydarzenia, a więcej zdjęć i filmów może­cie Państwo zobaczyć na naszej stronie inter­ne­towej w Galerii zdjęć i filmów.

Dzięku­jemy.

Właś­ci­ciele i pra­cown­icy Ogrodów, Restau­racji i Cen­trum Ogrod­niczego Kapias.