Sezon na gęsinę 2015

8 lat temu

W Restau­racji Kapias przyszedł czas na SEZON NA GĘSINĘ.

Mięso z pol­s­kich gęsi uznawane jest za mięso markowe, najwyższej jakości. Gęsina to pro­dukt delikate­sowy, smakow­ity i co najważniejsze zal­iczany do zdrowej żywności.

Jej właś­ci­wości to: wysoki udział białka oraz łatwo przyswa­jal­nych nien­asy­conych kwasów tłuszc­zowych. Mięso i tłuszcz gęsi charak­teryzują się unikalnymi walo­rami, przewyższa­ją­cymi odpowied­nie pro­dukty uzyski­wane z innych gatunków zwierząt. Co ważné, zaw­iera ono kwasy CLA– sprzężone kwasy linolowe, które mają zdol­ność do redukowa­nia tkanki tłuszc­zowej, zwięk­sza­nia masy mięśniowej i poprawy przemi­any materii.

Dla osób odchudza­ją­cych się i dba­ją­cych o linię mięso to powinno być stałym ele­mentem diety żywieniowej. O wysok­iej wartości odży­w­czej i walo­rach smakowych markowej pol­skiej gęsiny decy­dują specy­ficzne właś­ci­wości gene­ty­czne gęsi, utrzy­manie ptaków w odpowied­nich warunk­ach środowiskowych, właś­ciwa tech­nolo­gia odchowu i tuczu gęsi.

Najbardziej pożą­daną gęsią na rynku europe­jskim jest Biała Gęś Owsiana– gęsi te w ostat­nich trzech tygod­ni­ach chowu przed ubo­jem żywione są wyłącznie ziarnem owsa, któremu przyp­isuje się wyjątkowe wartości bio­log­iczne. Dzięki temu mięso gęsi owsianych charak­teryzuje się doskon­ałą smakowitością.

Gęsina to rary­tas wśród dro­biowych mięs. Polacy coraz chęt­niej się­gają po nią przez cały rok, jed­nak mięso to jest najlep­szej jakości właśnie jesienią. Apogeum zakupów jest listopad, kiedy 11 dnia miesiąca obok Święta Niepodległości przy­pada dzień Św. Marcina, niosący z sobą długą trady­cję spoży­wa­nia gęsiny.

Restau­racja KAPIAS zaprasza na SEZON NA GĘS­INĘ. Poniżej sezonowe menu przy­go­towane przez naszego Szefa Kuchni.

Menu Sezon na gęsinę 2015