Nagroda Marszałka 2015

5 lat temu

Przyz­nano nagrody marsza­łka dla branży turystycznej.

Tegoroczne obchody Świa­towego Dnia Turystyki, odbyły się 27 wrześ­nia w pszczyńs­kich Sta­j­ni­ach książę­cych, gdzie zgro­madzili się przed­staw­iciele insty­tucji i sto­warzyszeń turysty­cznych oraz samorzą­dowcy z terenu całego Śląska.

Pod­czas uroczys­tości, Dyplomy Marsza­łka Wojew­ództwa Śląskiego Za Zasługi dla Roz­woju Turystyki otrzy­mali Elż­bi­eta i Bro­nisław Kapiasowie.

Czu­jemy się zaszczyceni otrzy­mu­jąc otrzy­mu­jąc tę nagrodę.
Na łamach naszej strony inter­ne­towej dzie­limy się naszą radoś­cią, dzięku­jąc wszys­tkim Państwu za postrze­ganie naszych Ogrodów jako miejsca turystycznego!

Dyplom Marsza­łka Wojew­ództwa Śląskiego za Zasługi dla Roz­woju Turystyki” nadaje się osobom fizy­cznym oraz insty­tucjom państ­wowym, jed­nos­tkom samorządu tery­to­ri­al­nego, przed­siębior­com, orga­ni­za­cjom społecznym i zawodowym, które swoją dzi­ałal­noś­cią w sposób szczególny przy­czyniły się do roz­woju turystyki w Wojew­ództwie Śląskim.