Podróż po krajach Europy

12 lat temu

W piątkowy wieczór 10 czer­wca 2011 w Kapias Café odbył się kon­cert grupy Art Music Trio, który wys­tąpił wraz z lokalnym chórem parafi­al­nym Sem­per Communio.

Min­iony wys­tęp to instrumentalno-​wokalna podróż po kra­jach Europy. To wydarze­nie, zor­ga­ni­zowane przez GOK w Gocza­łkow­icach – Zdroju, zain­au­gurowało rozpoczy­na­jące się następ­nego dnia Dni Goczałkowic.