OGRÓD LATO – trawy ozdobne w pełnej krasie lipcową porą!

8 lat temu

Trawy ozdobne stają się bardzo modne.

Wpisują się w ogródki wiejskie, aranżacje tara­sowe, mod­ernisty­czne założe­nia roślinne… . Zróżni­cow­anie traw ozdob­nych daje nam nieogranic­zone możli­wości aranża­cyjne, przy­jemny wypoczynek przy niewielkim nakładzie pracy.

Ze względu na dużą różnorod­ność mamy możli­wość uprawy roślin traw­iastych na zróżni­cow­anych stanowiskach od słonecznych po cieniste. Więk­szość gatunków traw prefer­uje jed­nak słońce, nieliczne dobrze znoszą cień

  • turzyca japońska
  • turzyca pal­mowa
  • turzyca ciborowata
  • turzyca let­nia
  • kos­matka olbrzymia.

Trawy nie są wyma­ga­jące również pod wzglę­dem podłoża. Do bardziej wyma­ga­ją­cych gatunków zal­iczamy: miskanty. W suchym podłożu urosną:

  • turzyca piaskowa
  • ost­nica włoskowata
  • kostrzewa sina
  • perłówka orzę­siona
  • proso włosowate.

Przy lekkim wietrze wsłuchu­jemy się w muzykę kołyszą­cych się traw. Zachę­camy Państwa do obe­jrzenia galerii zdjęć z Ogrodu LATO!