Ogrodowe spotkania z literaturą

10 lat temu

14 czer­wca gocza­łkow­icka bib­lioteka świę­towała 65-​lecie pow­sta­nia. Obchody rozpoczęły „Ogrodowe spotka­nia z literaturą”.

Goś­cie oglą­dali scenki z wybranych utworów lit­er­ac­kich odgry­wanych w Ogro­dach. Wys­tępy przy­go­towała młodzież z bib­liotecznego koła lit­er­ack­iego. Pani Dyrek­tor Jad­wiga Król przed­staw­iła his­torię bib­lioteki oraz nadała tytuł „Hon­orowego Czytel­nika”. Pani Wójt Gminy, Gabriela Placha wręczyła order Min­is­tra Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego „Zasłużony dla Kul­tury Pol­skiej” dla Pani Król.