Dzieci w Centrum Ogrodniczym

Cały obiekt wraz z Ogro­dami do Zwiedza­niarestau­racją Kapias Café przez­nac­zony jest dla najmłod­szych milusińs­kich oraz osób z wózkami dziecięcymi.

Na tere­nie Cen­trum Ogrod­niczego zna­j­duje się ogrod­zony pla­cyk zabaw dla dzieci. Cały obiekt zna­j­duje się na jed­nym poziomie co umożli­wia swo­bodne poruszanie się osób z wózkami dziecię­cymi. W tym miejscu możesz zapy­tać o książeczki eduka­cyjne dla dzieci wydawane przez nas.

Oferta Cen­trum Ogrod­niczego zawsze obe­j­muje coś dla najmłod­szych – książki, dziecięce narzędzia ogrod­nicze, nasiona roślin, artykuły deko­ra­cyjne (wia­traczki, fig­urki zwierząt, krasnale).

Kon­takt