Galeria zdjęć ze szkółki

Gospo­darstwo zaj­muje obszar 25 ha. Na znacznej części tej powierzchni pro­duku­jemy iglaste i liś­ci­aste rośliny ozdobne w kilkuset odmi­anach, o bardzo zróżni­cow­anych para­me­trach (od mate­ri­ału wyjś­ciowego do dorosłego).

Zde­cy­dowana więk­szość roślin pro­dukowana jest w pojem­nikach, co bez względu na warunki atmos­fer­yczne umożli­wia obrót nimi przez więk­szą część roku.

Nasze rośliny można zakupić także w Cen­trum Ogrod­niczym Kapias.

Zobacz galerię zdjęć Cen­trum Ogrodnicze