Grupy wycieczkowe

Nasze Ogrody są przys­tosowane do zwiedza­nia dla więk­szej grupy osób.

W Ogro­dach może­cie Państwo spędzić cały dzień i macie Państwo co robić o każdej porze roku. Dla Państwa zbu­dowal­iśmy Restau­rację Kapias zna­j­du­jącą się na tere­nie Ogrodów co daje Państwu możli­wość zre­lak­sowa­nia i posile­nia się kawą, herbatą, deserem, domowym obiadem.

Po wcześniejszym zgłosze­niu przy­go­towu­jemy posiłki i rez­er­wu­jemy sto­liki dla więk­szych grup wycieczkowych. Odwiedza­jąc nas więk­szą grupą można sko­rzys­tać z Restau­racji również indywidualnie.

Wstęp do Ogrodów jest bezpłatny.

Reg­u­lamin dla grup wycieczkowych.

  1. Kierownik wycieczki ma obow­iązek zgłoszenia wejś­cia grupy na teren Ogrodu w biurze, które zna­j­duje się na tere­nie Cen­trum Ogrod­niczego. Po zakończe­niu zwiedza­nia należy zgłosić wyjś­cie grupy z obiektu w biurze.
  2. Wejś­cie grupy jest możliwe po wcześniejszym zapoz­na­niu się z Reg­u­laminem Zwiedza­nia Ogrodu zna­j­du­ją­cym się przy wejś­ciu do Ogrodu.
  3. Przyj­mu­jemy rez­erwację posiłków po wcześniejszym wpłace­niu zal­iczki w wysokości 200,00 PLN na konto: PKO BP Pszczyna 75 1020 2528 0000 0402 0239 8972.
  4. Na tere­nie kaw­iarni i restau­racji obow­iązuje zakaz spoży­wa­nia jedzenia, które nie zostało zaku­pi­one w w/​w obiektach.

Oferta dla szkół

Reg­u­lamin dla wycieczek szkolnych.

  1. Przy­jazd grupy należy zgłosić na 23 dni przed przy­jaz­dem: Tele­fon­icznie: +48 667 777 292
  2. Kierownik wycieczki ma obow­iązek zgłoszenia wejś­cia grupy na teren Ogrodu w biurze, które zna­j­duje się na tere­nie Cen­trum Ogrod­niczego. Po zakończe­niu zwiedza­nia należy zgłosić wyjś­cie grupy z obiektu w biurze.
  3. Na tere­nie Ogrodu zna­j­dują się place zabaw. Prosimy o zapoz­nanie się z reg­u­laminem obow­iązu­ją­cym w danym obiekcie.
  4. Na tere­nie kaw­iarni i restau­racji obow­iązuje całkow­ity zakaz spoży­wa­nia jedzenia które nie zostało zaku­pi­one w w/​w obiektach.
  5. Ist­nieje możli­wość zamówienia posiłku dla grupy, po wcześniejszym doko­na­niu przed­płaty w kwocie 200 PLN na konto: PKO BP Pszczyna 75 1020 2528 0000 0402 0239 8972.
  6. Wszys­t­kich uczest­ników grup obow­iązuje Reg­u­lamin Zwiedza­nia Ogrodu umieszc­zony przy wejś­ciu do Ogrodu.

Rez­erwacja posiłków

Oso­biś­cie w Restau­racji Kapias lub pod numerem tele­fonu:
tel. +48 667 777 081

Zapraszamy serdecznie przez cały rok, od 7 sty­cz­nia do 23 grudnia!