Zwierzęta w Ogrodach

Jedno z najczęś­ciej zadawanych pytań:

  • Czy na teren Ogrodów mogę wejść z małym psem?
  • Odpowiedź: Niestety nie. Jako awaryjne rozwiązanie dla podróżnych ofer­u­jemy kojce.

Jesteśmy wielkimi miłośnikami przy­rody, w tym zwierząt, ale ze względu na delikatny charak­ter Ogrodów na ich tere­nie obow­iązuje całkow­ity zakaz wprowadza­nia zwierząt (za wyjątkiem psów prze­wod­ników i psów asys­tu­ją­cych osób niepełnosprawnych).

Wielu z Państwa jed­nak zabiera swoje zwierzaki ze sobą w trasę.

Prosimy nie zostaw­iać ich w samochodach!

Jako awaryjne rozwiązanie dla podróżnych, udostęp­ni­amy kojce, które zna­j­dują się przy miejscach postojowych tuż przy wejś­ciu do Ogrodów, przed Cen­trum Ogrod­niczym (prosimy zabrać kłódkę z Restau­racji Kapias).

Wstęp do Ogrodów jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy na spacer od 7 sty­cz­nia do 23 grud­nia!

Kon­takt

Zobacz też:

Reg­u­lamin zwiedza­nia Ogrodów

Zobacz też: