Wydarzenia (zajawki artykułów)

PORADY – Pnącza - Czytaj całość

Stanowią grupę krzewów ozdob­nych „wspina­ją­cych” się po pod­po­rach przy pomocy, pędów, wąsów czep­nych lub liści. Niek­tóre mogą piąć się nawet po płas­kich ścianach bez dodatkowych pod­pór, przytrzy­mu­jąc się ścian korzeni­ami przy­byszowymi (bluszcz, milin) lub spec­jal­nymi przyl­gami (winobluszcz).

PORADY – Pnącza - Czytaj całość

PORADY – Drzewa i krzewy iglaste - Czytaj całość

Są specy­ficzną grupą roślin, więk­szość z nich to gatunki zimozielone. Jest to ich wielką zaletą, ale jed­nocześnie wpływa na wyma­gania siedliskowe. Gen­er­al­nie lep­iej rosną i zimują przy wysok­iej wilgo­t­ności powi­etrza i osłonie przed wysusza­ją­cymi wia­trami zimowymi. Gatunki i odmi­any znacznie różnią się miedzy sobą, dlat­ego kupu­jąc rośliny trzeba uwzględ­nić lokalne warunki siedliskowe i decy­dować się na takie, które będą je dobrze znosiły. Należy przy tym brać pod uwagę wrażli­wość na mróz i suszę oraz wyma­gania gle­bowe i świ­etlne (tol­er­ancja na zacie­nie­nie lub nasłonecznienie).

PORADY – Drzewa i krzewy iglaste - Czytaj całość

PORADY – Byliny - Czytaj całość

To zielne rośliny wielo­let­nie, zimu­jące w grun­cie i wyras­ta­jące ponownie każdego roku. Ich pędy nadziemne, po wyda­niu kwiatów i nasion, zwykle zasy­chają, a żywe pozostają organy podziemne (korze­nie, kłącza lub rozłogi). Niek­tóre z bylin nie tracą ulist­nienia jesienią. Są to byliny zimozielone.

PORADY – Byliny - Czytaj całość

PORADY – Żywopłoty - Czytaj całość

Mogą speł­niać różné funkcje w zależności od zas­tosowanych roślin i wysokości:

  • wysokie, tzw. szpalery (23 i więcej m wys.) osła­ni­ają od wia­tru, kurzu, hałasu i cieka­wości obcych,
  • śred­nie (11,5 m wys.) zaz­naczają granice posi­adłości, dzielą ogród na mniejsze części,
  • niskie, tzw. obwódki (2070 cm wys.) deko­ra­cyjnie zaz­naczają część ogrodu lub akcen­tują alejkę.
PORADY – Żywopłoty - Czytaj całość

PORADY – Liściaste krzewy kwitnące - Czytaj całość

Stanowią jedną z najważniejszych grup roślin w ogro­dach. W cza­sie kwit­nienia stają się domin­u­ją­cym ele­mentem ogrodu. Kolorowe, pach­nące kwiaty zwracają uwagę nie tylko ludzi, ale przy­cią­gają pszc­zoły i motyle. Kolor i zapach oraz ruch owadów bardzo oży­wiają kom­pozy­cję roślinną. Wspólna cecha – deko­ra­cyjne kwiaty, pozwala połączyć różné gatunki roślin w jedną grupę użytkową o podob­nym zas­tosowa­niu w ogrodzie.

PORADY – Liściaste krzewy kwitnące - Czytaj całość